Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene Voorwaarden Crisar Coaching & Training

Artikel 1 Voorwaarden van toepassing en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Crisar en opdrachtgevers, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betreffende deelname aan of opdracht tot het geven van alle vormen van dienstverlening die Crisar biedt zoals trainingen, workshops, coaching of advies- en managementopdrachten.
 2. De overeenkomst tussen Crisar en opdrachtgever komt tot stand nadat Crisar de mondelinge, schriftelijke of per email verzonden aanmelding van opdrachtgever heeft bevestigd aan opdrachtgever.
 3. Met Crisar gesloten overeenkomsten leiden voor Crisar tot een  inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

Artikel 2 Inschrijving en Plaatsing

 1. Crisar heeft het recht deelnemers naar eigen inzicht te plaatsen.
 2. Een training van Crisar vindt plaats vanaf twee personen.
 3. Toelating tot een training vindt plaats in overleg met de coach of Crisar.

Artikel 3 Annulering, verplaatsing, vervanging door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of een opdracht tot een vorm van dienstverlening van Crisar te annuleren op dezelfde wijze als die waarop de overeenkomst is aangegaan.
 2. Bij annulering door de opdrachtgever van een vorm van dienstverlening van Crisar, niet zijnde een vorm van dienstverlening zoals genoemd in dit artikel onder lid 3, 4 en 5, vanaf één week voor aanvang van de bijeenkomst is de opdrachtgever het gehele bedrag van de factuur verschuldigd.
 3. Bij annulering door de opdrachtgever van een reguliere training vanaf een maand tot twee weken voor aanvang van de training, is de opdrachtgever 10 % van het bedrag van de factuur verschuldigd. Bij annulering vanaf twee weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever het gehele bedrag van de factuur verschuldigd.
 4. Annulering door de opdrachtgever van een traject Teamcoaching en Training, of een onderdeel daarvan, is kosteloos mogelijk tot 3 maanden voor de startdatum van het traject. Bij annuleringen tussen 3 maanden en 6 weken voor aanvang van het traject is de opdrachtgever de ontwikkelkosten verschuldigd. De ontwikkelkosten worden  begroot op 20 % van de factuur, tenzij de werkelijke kosten meer bedragen. Bij annulering vanaf 6 weken voor de aanvang van het traject, met inbegrip van het (tussentijds) beëindigen daarvan, is de opdrachtgever het gehele bedrag van de factuur verschuldigd.
 5. Annulering van een coachgesprek vindt kosteloos plaats tot 24 uur voor het gesprek. Daarna is de opdrachtgever het gehele bedrag van de factuur verschuldigd.

Artikel 4 Annulering, verplaatsing of uitsluiting door Crisar

 1. Crisar heeft het recht zonder opgave van redenen diensten te verplaatsen naar een andere datum en/of ander tijdstip.
 2. Crisar heeft het recht diensten te annuleren. In deze gevallen heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het voor de dienstverlening betaalde factuurbedrag.
 3. Crisar is te allen tijde gerechtigd om ten behoeve van ongestoorde voortgang van een opleiding, training en/of coaching te bepalen dat een deelnemer de opleiding, training of coaching niet langer kan volgen. In geval van uitsluiting vindt reductie van de overeengekomen vergoeding plaats naar rato van het aantal trainingsdagen dat, door de uitsluiting, niet is gevolgd en waarvoor geen lesmateriaal is ontvangen.

Artikel 5 Betaling

 1. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn verricht. Alle door Crisar opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Voor groepstrajecten geldt dat de factuur één week voor aanvang van het traject geheel moet zijn voldaan.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim. In geval de opdrachtgever geen consument is, komen alle (buiten)gerechtelijke incassokosten – met een minimum van 100 euro – voor rekening van de opdrachtgever. In geval opdrachtgever een consument is, zullen de (buiten)gerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd die maximaal wettelijk zijn toegestaan. Crisar is gerechtigd, bij achterwege blijven van tijdige betaling, haar dienstverlening onmiddellijk op te schorten.

Artikel 6 Intellectuele eigendom en geheimhouding

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen alle auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten, databankrechten, merkrechten, rechten op knowhow in de zin van artikel 39 TRIPS-Verdrag, handelsnaamrechten en octrooirechten (hierna: de “IE-rechten”) op door Crisar uitgegeven lesmaterialen ter ondersteuning van een product, waaronder onder meer begrepen de inhoud van de lesmaterialen en enig onderdeel daarvan, de in de lesmaterialen beschreven methoden en principes, de merken en andere aanduidingen van (onderdelen van) voornoemde methode en principes, berusten uitsluitend bij Crisar.
 2. Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd het lesmateriaal voor persoonlijk gebruik te gebruiken. Zij onthoudt zich van ieder ander gebruik en iedere beschikbaarstelling aan derden van de lesmaterialen en enig onderdeel daarvan, de in de lesmaterialen beschreven methoden en principes, de merken en andere aanduidingen van (onderdelen van) voornoemde methode en principes. Dit houdt onder meer in dat zij zich zal onthouden van het maken van kopieën van het ter beschikking gesteld materiaal en/of enig onderdeel daarvan, en van het aan derden ter beschikking stellen van het lesmateriaal, de inhoud van dit lesmateriaal of enig onderdeel daarvan, al dan niet in bewerkte vorm (waaronder in de vorm van uittreksels of andere documenten waarin de inhoud van (onderdelen van) de in de lesmaterialen neergelegde methoden en principes zijn opgenomen. Opdrachtgever zal zich voorts onthouden van het ontwikkelen, geven, laten geven of uitvoeren van bijvoorbeeld rollenspellen, workshops of andere vormen van interactie, oefening of onderwijs die afgeleid zijn van of volgen uit de dienstverlening die Crisar biedt.
 3. De IE-rechten op rapporten en andere documenten die voortkomen uit werkzaamheden van Crisar berusten uitsluitend bij Crisar. Voor zover enig IE-recht aan opdrachtgever of een deelnemer zou toekomen, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Crisar alle medewerking verlenen aan overdracht van dit recht aan Crisar.
 4. Crisar is gerechtigd het door opdrachtgever in het kader van het product geproduceerd materiaal in te zetten ten behoeve van productontwikkeling.
 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de coachtechniek aangeduid met het merk Feit en/of onderdelen daarvan en/of een afgeleide daarvan, in welke vorm dan ook, toe te passen bij of door te geven aan derden.
 6. Het is opdrachtgever niet toegestaan om beeld- of geluidsopnames te maken.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

  1. Crisar is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor enige in verband met de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever, een deelnemer danwel enige derde, geleden indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. Crisar is voorts niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor enige directe schade, behoudens voor zover:
   1. haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt, in welk geval Crisar pas gehouden is schadevergoeding aan opdrachtgever te betalen nadat zij van de verzekeraar uitkering heeft ontvangen;
   2. de schade een direct gevolg is van een aan Crisar toe te rekenen tekortkoming die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Crisar.

   De door Crisar te betalen schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan de overeengekomen prijs voor de door Crisar aan opdrachtgever geleverde diensten of, indien het een duurovereenkomst betreft tot het factuurbedrag over een periode van 3 maanden voorafgaand aan het moment dat opdrachtgever een beroep doet op schadevergoeding.

  2. Opdrachtgever stelt Crisar onder geen beding aansprakelijk voor enige in verband met de opdracht geleden schade indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft voor vergoeding van de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
  3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt in het kader van of tijdens de dienstverlening van Crisar door deelnemers die zijn aangewezen door opdrachtgever.

Artikel 8 Klachttermijn

De opdrachtgever kan op een gebrek in de dienstverlening geen beroep meer doen indien hij niet binnen een maand nadat hij het gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Crisar ter zake schriftelijk of per e-mail heeft geprotesteerd.

Artikel 9 Bepalingen die uitsluitend gelden voor anderen dan consumenten

Het is opdrachtgever niet toegestaan om een schuld aan Crisar te verrekenen met enige (gepretendeerde) vordering van opdrachtgever op Crisar. Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om nakoming van de overeenkomst met Crisar op te schorten, om welke reden dan ook, en om de overeenkomst met Crisar te vernietigen.